ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας

Πρακτική Άσκηση

Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας, Α.Π.Θ.
Image

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Α.Π.Θ.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020, με Ενδιάμεσο Φορέα την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση».
Image

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης (ΠΠΑ)

Το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης (ΠΠΑ) προσφέρεται από τον Τομέα Γλωσσολογίας και Διδακτικής του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Α.Π.Θ. και απευθύνεται στους φοιτητές και στις φοιτήτριες του Τμήματος.
Το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης (ΠΠΑ) απευθύνεται σε φοιτητές/τριες που παρακολούθησαν με επιτυχία τα μαθήματα "Διδακτική των ξένων γλωσσών" και "Μεθοδολογία της διδασκαλίας/εκμάθησης της Γαλλικής ως ξένης γλώσσας".
Στη διάρκεια του μαθήματος δημιουργούνται οι προϋποθέσεις εκείνες που θα επιτρέψουν σε φοιτητές/τριες να αποκτήσουν εκπαιδευτική εμπειρία στη διδασκαλία της Γαλλικής ως ξένης γλώσσας, παρατηρώντας με επιστημονικό βλέμμα την εκπαιδευτική διαδικασία και, στη συνέχεια, να εφαρμόσουν τις κατάλληλες παιδαγωγικές αρχές που διέπουν τη Διδακτική της γαλλικής γλώσσας-πολιτισμού.
Το μάθημα αποτελεί μια προσπάθεια ολοκληρωμένης εφαρμογής των γνώσεων που έχουν αποκτήσει οι φοιτητές/τήτριες στη διάρκεια των σπουδών τους. Σκοπός του  είναι η επίτευξη αμφίδρομης ανάδρασης μεταξύ τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και εργασιακού/εκπαιδευτικού χώρου.

Το Π.Π.Α. στοχεύει

  • στην απόκτηση μια πρώτης εμπειρίας/προϋπηρεσίας σχετική με τον εργασιακό/εκπαιδευτικό χώρο,
  • στην εξοικείωση των φοιτητών/τριών με την πραγματικότητα της ξενόγλωσσης διδασκαλίας σε δημόσια ή/και σε ιδιωτικά σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και σε κέντρα ξένων γλωσσών,
  • στην ουσιαστικότερη αφομοίωση και εφαρμογή της επιστημονικής θεωρητικής γνώσης μέσα από τη διαδικασία της επαγγελματικής πρακτικής άσκησης,
  • στην ανάπτυξη επαγγελματικής συνείδησης των ασκουμένων παράλληλα με εκείνη των δεξιοτήτων, - στην ουσιαστική εμπλοκή των φοιτητών/τριών στην εκπαιδευτική και μαθησιακή διαδικασία,
  • στην εξάσκησή τους σε τεχνικές που αποβλέπουν στην κατανόηση και παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου,
  • στην εξοικείωσή τους με όλες τις επιμέρους δραστηριότητες που συνδέονται με το διδακτικό έργο (όπως, π.χ. προετοιμασία μαθημάτων, σχεδιασμός εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, σχεδιασμός μέσων αξιολόγησης της επίδοσης μαθητών, συνεργασία με καθηγητές γαλλικής και άλλων ειδικοτήτων, συμμετοχή σε συνεδριάσεις, κ.ά.).
Image
Image
Image
Image
Image

Με τη  υποστήριξη τού

Εργαστήριο Ψηφιακών Τεχνολογιών στη Διδακτική της Ξένης Γλώσσας και την Επικοινωνία

Portfolio εργασιών